Jäsensopimus

«Takaisin

1. Johdanto

Tätä jäsensopimusta (”Jäsensopimus”) sovelletaan Baltic Sea Enterprise Oy:n (”BSE”), yritystunnus 2670997-4 Natureforce -työvoimapankkiin rekisteröityneiden jäsenten käyttöön tarjoamien sivustojen, alustojen ja työkalujen käyttöön sekä jäsenten toimintaan Natureforcen jäsenenä BSEn välittämissä työtehtävissä.

2. Natureforce

”Natureforce” on BSE:n työvoimapankin jäseneksi liittyneiden henkilöiden yhteisö (”Yhteisö”). BSE välittää Natureforcen työvoimapalveluja asiakkailleen.

Natureforcesta voidaan käyttää paikalliselle kielelle käännettyä versiota, esim. Suomessa ”Luonnonvoimat”.

3. Jäsen

”Jäsen” tarkoittaa henkilöä, joka on rekisteröitynyt Natureforce -palvelun käyttäjäksi, ja jolle BSE on antanut käyttäjänimen ja salasanan, joiden avulla Jäsen voi käyttää Palvelua.

4. Rekisteröinti

Jäsen voi ryhtyä käyttämään Palvelua rekisteröitymällä Natureforce.eu -sivustolla. Rekisteröinti edellyttää, että mahdollinen Jäsen ilmoittaa paikkansapitävät ja virheettömät tiedot rekisteröinnin yhteydessä ja hyväksyy Jäsensopimuksen. Jäsensopimus astuu voimaan Jäsenen ja BSE:n välillä silloin, kun Jäsen rekisteröityy Palvelun käyttäjäksi ja on voimassa kunnes toisin määrätään.

5. Yhteisön arvot

Liittyessään jäseneksi, jäsen hyväksyy Yhteisön arvot:

 1. Rakkaus luontoon.
  Meitä yhdistää rakkaus puhtaaseen luontoon ja halu suojella elämää sen kaikissa muodoissa.
 2. Jokaisen lajin itseisarvon kunnioitus
  Tunnustamme ja hyväksymme jokaisen (alkuperäis)lajin itseisarvoisen oikeuden olemassaoloon ja elinympäristöön.
 3. Yksilön vastuu.
  Jokainen ihminen on osa luontoa. Jokaisen teoilla ja toiminnalla on merkitystä. Sitoudumme noudattamaan kestävän kehityksen periaatteita omassa elämässämme ja edistämään Ihmisen ja luonnon sopusointuista yhteiselämään.
 4. Usko rakentavan yhteistyön voimaan.
  Rakennamme yhteistyötä kaikkien kanssa, jotka haluavat suojella luontoa ja ympäristöä.
 5. Keskinäinen luottamus ja kunnioitus.
  Kuuntelemme toisiamme, kerromme avoimesti toiminnastamme, rakennamme luottamusta, kunnioitamme toisiamme.
 6. Kansainvälinen yhteistyö.
  Etsimme ja teemme yhteistyötä yli rajojen. Luonnossa ei ole rajoja.

6. Natureforce -työpartion säännöt

”Työpartio” tarkoittaa Natureforcen jäsenten muodostamaa ryhmää, joka suorittaa asiakkaan toimeksiantoa. Työpartiota johtaa ”Työpartion johtaja“. Natureforcen jäseneksi liittyvä sitoutuu noudattamaan näitä Natureforce työpartion sääntöjä:

 1. Jäsen sitoutuu noudattamaan Naturefocen työpartion sääntöjä ja kenttätehtävissä työpartion johtajan antamia määräyksiä ja ohjeita.
 2. Ilmoittautuminen mukaan BSE:n tarjoamiin työtehtäviin on vapaaehtoista. Jäsenellä on oikeus etukäteen kieltäytyä vastaanottamasta tehtävää.
 3. Kun jäsen on ilmoittautunut työtehtävään on ilmoitus jäsentä sitova.
 4. Jäsen on velvollinen ilmoittamaan hyvissä ajoin ylivoimaisesta esteestä saapua suorittamaan sovittua työtehtävää. Jos jäsen jää saapumatta sovittuun työtehtävään ilmoittamatta asiasta etukäteen BSElle voi BSE periä häneltä enintään sovittua palkkiota vastaavan summan.
 5. BSE maksaa työtehtävien suorittamisesta käytettyihin tunteihin perustuvan, jäsenen hyväksymän palkkion. Palkkionmakuperusteet ilmoitetaan Palvelussa. Jos palkkionmaksuperusteista poiketaan, pitää BSE:n saada siihen jäsenen hyväksyntä.
 6. BSE korvaa kohtuulliset kulut (mm. matkakulut ja työvälinekulut) esitettyjen kuittien mukaisesti viimeistään kahden viikon kuluttua siitä kuin BSE on vastaanottanut maksun asiakkaalta. Jäsen on velvollinen etukäteen ilmoittamaan poikkeavista kuluista ja hyväksyttämään ne BSEllä.
 7. Jäsen toimittaa BSE:lle tarvittavat tiedot ja verokirjan palkkioiden maksamista varten välittömästi kun on tarvetta.
 8. Toimiessaan Luonnonvoimien työtehtävissä työpartion jäsenenä jäsen sitoutuu ottamaan vastaan ja noudattamaan työpartion johtajan määräyksiä ja ohjeita.
 9. Jäsen edustaa työtehtävissä toimiessaan Luonnonvoimia ja BSEtä. Muiden organisaatioiden markkinoiminen tai myyminen Luonnonvoimien työtehtävissä toimiessa ei ole sallittua.
 10. Jäsen on velvollinen noudattamaan asiakkaan kanssa sovittuja ehtoja vaitiolosta. (tarkennettava vaitiolositoumus)
 11. Jäsen ja BSE voivat yhdessä sopia kirjallisesti muista ehdoista.

7. Jäsenen velvollisuudet Palvelua käytettäessä

Jäsenen henkilötietoja koskeva vastuu ja henkilötietojen käsittelyä koskevat suostumukset

Palvelu perustuu tietokantaan, jossa Natureforce-työvoimapankin jäseniä ja toimeksiantoja sekä projekteja koskevia tietoja käsitellään ja täsmätään. Rekisteröityessään ja käyttäessään Palvelua, Jäsen esittää BSElle rekisteröimiään henkilötietoja.

BSE voi automaattisesti kerätä tiettyjä Jäsenen Palvelun käyttöön liittyvää toimintaa koskevia tietoja, IP-osoitteita sekä palveluun kirjautumista koskevia tietoja. Tietoja voidaan kerätä käyttämällä myös niin kutsuttuja evästeitä. Evästeiden käyttö esitellään jäljempänä kohdassa 18.

BSE käsittelee henkilötietoja tarjotakseen ja hallinnoidakseen Palvelua. Henkilötietoja voidaan käyttää myös Palvelun analysointiin ja kehittämiseen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. BSE voi lisäksi välittää tietoja lainvalvontaviranomaisille. Jos nimenomainen suostumus on annettu, tai jos BSEllä on muuhun syyhyn perustuva vastaava oikeus, esitettyjä tietoja voidaan lisäksi käsitellä markkinointitarkoituksessa tai yleisluontoisten tai kohdennettujen tarjousten esittämiseksi. Jäsenellä on aina oikeus perua suoramarkkinointia koskeva suostumuksensa, ja myös sähköisen viestinnän avulla lähetettävien tarjousten vastaanottaminen.

Jäsen vastaa siitä, että kaikki Palvelujen käyttöön liittyen ilmoitetut tiedot ovat paikkansapitäviä ja tarkkoja. BSE toimii jäsenen esittämien tietojen käsittelijänä ja noudattaa kaikkien tällaisten tietojen käsittelyssä Suomen tietosuojaa koskevien lakeja ja asetuksia. BSEllä ei ole oikeutta käyttää tietoja mihinkään muuhun kuin tässä sopimuksessa ilmoitettuun tarkoitukseen, elleivät jäsen ja BSE ole toisin sopineet.

Tarjotakseen ja hallinnoidakseen Palvelua BSEn täytyy mahdollisesti käsitellä ja julkaista jäseneen liittyvää tietoa verkossa ja siirtää tällaista tietoa BSEn yhteisöjen sekä kolmansien osapuolten välillä.

Jäsen hyväksyy jäsensopimuksen solmiessaan BSEn tämän jäsensopimuksen mukaisesti tekemän henkilötietojen siirtämisen, käsittelyn sekä julkaisemisen. Käyttäjä hyväksyy myös jäljempänä olevan kohdan 18 mukaisesti tapahtuvan BSEn evästeiden käytön.

Jäsenellä on oikeus kerran vuodessa pyytää ja saada veloituksetta tietoa BSEn itseensä liittyvien vastaavien henkilötietojen käsittelystä. Jäsen voi myös pyytää kyseisten tietojen korjaamista ja poistamista. Tällaiset pyynnöt on esitettävä kirjallisesti BSElle. Yhteystiedot löytyvät Palvelusta.

Tietoja koskeva vastuu
Jäsen on vastuussa esittämistään tiedoista. Jäsen sitoutuu olemaan julkaisematta Palvelussa mitään kolmansien osapuolten oikeuksia, lakeja, asetuksia, viranomaisohjeita, reilua käyttöä tai toimintatapaa rikkovia tietoja tai sellaista tietoa, mikä voi aiheuttaa vahinkoa tai häiritä muulla tavoin BSEtä tai ketä tahansa kolmatta osapuolta. Viestinnän ja julkaistun aineiston on oltava asiayhteyden kannalta asiaankuuluvaa.
BSE pidättää oikeuden tarkastaa Jäsenen Palvelun käyttöön liittyvää toimintaa sekä Jäsenen Palvelun puitteissa esittämiä tietoja ja aineistoja, mutta ei ole kuitenkaan velvollinen suorittamaan näitä tarkastuksia. BSEllä on oman harkintansa mukaan oikeus poistaa mitkä tahansa tiedot tai aineistot, jotka rikkovat jäsensopimuksen ehtoja. Jos jäsen tai BSE ei ole poistanut tietoja, BSEllä on oikeus säilyttää tiedot niin kauan kuin se on tarjottavan palvelun kannalta tarpeellista.

Käyttäjänimi ja salasana
Jäsen ilmoittaa BSElle välittömästi, jos hän epäilee, että hänen käyttäjätunnuksiaan käytetään ilman lupaa. Jäsen sitoutuu varmistamaan, että Jäsenen käyttäjätunnuksia käytetään huolellisesti ja luvatonta käyttöä vältetään. Jäsen vastaa kaikesta hänen käyttäjätunnuksillaan tapahtuvasta Palvelun käytöstä siihen saakka, kunnes Jäsen on ilmoittanut BSElle, että pääsy jäsenen käyttäjätilille on estettävä. Jäsen ilmoittaa sähköpostitse BSElle kaikista Jäsenen tilin luvattomaan käyttöön liittyvistä epäilyistä ja pyytää sulkemaan tilin. Yhteystiedot löytyvät Palvelusta.

8. Välilliset vahingot

Jäsenellä ei ole oikeutta korvaukseen mistään välillisistä menetyksistä tai vahingoista myöskään siinä tapauksessa, että BSE on ollut tietoinen tällaisten menetysten mahdollisuudesta.

9. Vastuusta vapauttaminen

BSE ei ole vastuussa mistään sellaisesta menetyksestä tai vahingosta, mikä johtuu olosuhteista joihin BSE ei voi vaikuttaa tai sellaisista vahingoista tai menetyksistä, jotka johtuvat BSEn tekemästä tekniseen tukeen tai kunnossapitoon liittyvästä Palvelun käytön rajoittamisesta.

10. Käyttäjätilien ja käyttäjäprofiileiden lakkauttaminen/käytöstä poistaminen

BSEllä on oikeus ilman vastaavaa ilmoitusta sulkea Jäsenen käyttäjätili tai estää sen käyttö, jos tiliä tai Palvelua käytetään sovellettavien lakien tai Käyttäjäsopimuksen vastaisesti tai tavalla, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa vahinkoa BSElle tai kolmannelle osapuolelle tai jos jäsen ei muulla tavoin noudata tästä Jäsensopimuksesta johtuvia sitoumuksiaan. BSE pidättää oikeuden oman harkintansa mukaan ryhtyä tällaisiin toimenpiteisiin milloin tahansa ja siitä erikseen ilmoittamatta.

Suuremmista BSElle tai kolmansille osapuolille vahingollisista rikkomuksista tai lakien rikkomisesta voidaan ilmoittaa lainvalvontaviranomaisille. Jäsen korvaa vahingot ja suojaa BSEn kaikelta menetykseltä ja vahingolta, joka johtuu mistä tahansa Palvelun lainvastaisesta tai jäsensopimusta rikkovasta käytöstä.

11. Linkit

Palvelu voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten sivustoille. BSE tarjoaa tällaisia linkkejä ainoastaan palveluna Käyttäjille, eikä se ole vastuussa niiden saatavuudesta, sisällöstä, mainoksista, tuotteista tai muusta tällaisten kolmansien osapuolten sivustojen sisällöstä. BSE ei ole vastuussa mistään kolmannen osapuolen sivustojen käytön aiheuttamasta vahingosta tai menetyksestä.

12. Immateriaalioikeudet

Kaikki BSEhen ja sen merkkeihin, Palveluun, teknisiin ratkaisuihin ja BSEn sisältöihin liittyvät immateriaalioikeudet ja omistusoikeudet ovat BSEn tai soveltuvista osin sen käyttöluvan antajien yksinomaista omaisuutta, eikä niitä saa käyttää millään muulla kuin BSEn nimenomaisesti määrittelemällä tavalla.

Jäsen myöntää BSElle pysyvän ja rajoittamattoman maailmanlaajuisen oikeuden käyttää, muokata, kopioida, julkaista ja asettaa käyttöön Jäsenen Palvelussa ilmoittamia tietoja ja aineistoa. Jäsen vahvistaa, että hänellä on oikeus myöntää tällaiset oikeudet BSElle.

Jäsen korvaa vahingot ja suojaa BSEn sellaiselta Jäsenen tietojen tai aineiston edellä kuvatulla tavalla tapahtuvalta käytöltä, joka rikkoo tai jonka väitetään rikkovan kolmannen osapuolen oikeuksia.

13. Ylläpito

BSEllä on oikeus ryhtyä Palvelun saatavuuteen vaikuttaviin toimenpiteisiin, jos BSE katsoo ne tarpeellisiksi teknisistä, kunnossapitoon ja tukeen tai ylläpitoon liittyvistä syistä.

14. Palvelun toimivuus ja suunnittelu

Palvelu tarjotaan ”sellaisenaan” ja sitä kehitetään jatkuvasti. BSEllä on oikeus toisinaan muuttaa palvelua, sen toimintoja ja suunnittelua. BSE ei takaa, että Palvelu toimii aina.

15. Muutokset

BSEllä on oikeus toisinaan päivittää ja muuttaa Jäsensopimuksen ehtoja. Jäsenen vastuulla on tarkistaa kulloinkin voimassa olevan Jäsensopimuksen päivitykset Palvelusta. BSEllä on oikeus tehdä muutoksia ilman erillistä ilmoitusta lain, asetuksen tai viranomaispäätöksen edellyttämissä tapauksissa.

16. Erillisyys

Jos yksi tai useampi Jäsensopimuksen ehto on toimivaltaisen tuomioistuimen mukaan pätemätön, laiton tai täytäntöönpanokelvoton, muut Jäsensopimuksen ehdot jäävät voimaan, ja Jäsensopimusta tulkitaan aivan kuin loukkaavaa ehtoa ei olisi ollutkaan tai asianomaisen tuomioistuimen määräämällä tavalla.

17. Lainvalinta ja erimielisyydet

Jäsensopimuksen tulkintaan sovelletaan Suomen aineellista oikeutta koskevia lakeja. Kaikki Jäsensopimuksesta johtuvat tai siihen liittyvät erimielisyydet, riidat ja vaateet tai sen rikkomista, irtisanomista tai pätemättömyyttä koskevat asiat ratkaistaan lopullisesti Suomen tuomioistuimissa, ja ensimmäisen asteen oikeus on Helsingin käräjäoikeus.

18. Evästeet

Palvelu käyttää evästeitä. Evästeitä käytetään Käyttäjän käyttäjätunnusten tallentamiseen. Evästeet voidaan yleensä poistaa käytöstä selaimen asetuksista, mutta se voi kuitenkin estää Käyttäjää käyttämästä Palvelun kirjautumista edellyttävien osien kaikkia toimintoja. Käyttäjä hyväksyy BSEn evästeiden käytön Käyttäjäsopimuksen solmiessaan. Lue lisää evästeiden käytöstä sekä niiden käytöstä poistamisesta BSE toiminnan rehellisyyttä koskevasta selosteesta.

19. Yhteystiedot

Baltic Sea Enterprise Oy, yritystunnus 2670997-4, Torikatu 2 A 12 94100 KEMI, Natureforce, Käsityöläiskatu 8 A 12, 20100 Turku, natureforce@natureforce.eu

«Takaisin

©2021 Baltic Sea Enterprise

Kirjaudu palveluun tunnuksillasi.

tai    

Forgot your details?

Luo tili